Σχετικά με το πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και Τεχνικής Επαγγελματικής εκπαίδευσης και ειδικά την εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος συνεργασίας μεταξύ 1ου ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΑΣ και ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, και συνεκτιμώντας τις αντικειμενικές δυσκολίες της πρωτόλειας αυτής επαφής, προτείνουμε δέκα προτάσεις μιας αρχικής προσέγγισης  με βασική προϋπόθεση:

 Την συνάντηση, των επτά υπευθύνων καθηγητών για τους αντίστοιχους τομείς του ΕΠΑΛ όπως αυτοί έχουν οριστεί από το σύλλογο διδασκόντων, με τους αντίστοιχους καθηγητές του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, με σκοπό την περαιτέρω εξειδίκευση των αξόνων συνεργασίας του πρωτοκόλλου. Προς αυτή την κατεύθυνση το 1ο ΕΠΑΛ ενδεικτικά προτείνει:

  1. Επίσκεψη ομάδας μαθητών/τριων του 1ου ΕΠΑΛ στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ.
  2. Τον συντονισμό των ενεργειών αλλά και τον ορισμό των υπευθύνων, για την παροχή ιατρικών εξετάσεων από τις αντίστοιχες υπηρεσίες του ΤΕΙ σε μαθητέ/τριες του 1ου ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ.
  3. Την εξέταση συνεργασίας των κοινωνικών υπηρεσιών του ΤΕΙ με το 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ
  4. Την εξέταση της δυνατότητας να γίνεται η πρακτική άσκηση του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ και στο 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΑΣ.
  5. Τη διάχυση πληροφοριών του Γραφείου Διασύνδεσης του ΤΕΙ προς το 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ.
  6. Εξέταση του ενδεχόμενου παραχώρησης ηλεκτρονικής ταυτότητας της βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας σε όσους καθηγητές/τριες του 1ου ΕΠΑΛ το επιθυμούν.
  7. Ενεργό διασύνδεση της βιβλιοθήκης του 1ου ΕΠΑΛ με την αντίστοιχη βιβλιοθήκη του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ.
  8. Προτάσεις, διάχυση υλικού, αλλά και εποπτεία, στη διδακτική μεθοδολογία των εργαστηριακών ασκήσεων, όλων των ειδικοτήτων.
  9. Τη Διευκόλυνση αλλά και την συμμετοχή αν αυτό είναι δυνατό του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, στη διεξαγωγή μιας εμπειρικής έρευνας με πληθυσμιακό στόχο τους  πρωτοετείς φοιτητές του ΤΕΙ οι οποίοι/ες προέρχονται από την Τεχνική και Επαγγελματική εκπαίδευση.
  10. Με τη μέθοδο της συνθετικής δημιουργικής  εργασίας (project), την προσέγγιση μιας εξωδιδακτικής δραστηριότητας  στην οποία σε κάποιο από τα τέσσερα στάδια (σχεδιασμού, εκτέλεσης, παρουσίασης, αξιολόγησης) να συμμετέχει και το ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ.

Στα παραπάνω συμφωνεί και ο επιστημονικά υπεύθυνος σχολικός Σύμβουλος του 1ου ΕΠΑ. Λ  ΑΘΗΝΩΝ κύριος Πάγκαλος Σταύρος.

Σε όσα από τα παραπάνω συμφωνηθούν προτείνουμε να γίνει από κοινού ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.                                                    

        Ο

 Διευθυντής