Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

 

Γ΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ωρες

1. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

3. Φορολογική Πρακτική

2Θ+4Ε

4. Λογιστικές Εφαρμογές

5. Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις

6. Αγγλικά Ειδικότητας ΙΙ

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες