Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

 

Γ΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ωρες

1. Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

2. Οικοδομική

3. Σχέδιο Πολιτικού Μηχανικού και Έργων Υποδομής

1Θ+2Ε

4. Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στα Τεχνικά Έργα

5. Οργάνωση Τεχνικών Έργων

2Θ+2Ε

6. Σχέδιο Δομικών Έργων με Χρήση Η/Υ ΙΙ

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες