ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ:

 

Β΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ωρες

1. Οικοδομικό Σχέδιο

2. Τοπογραφία

2Θ+3Ε

3. Τοπογραφικό Σχέδιο ? Ψηφιακή Χαρτογραφία*

4. Κτιριακά Έργα και Δομικα Υλικά

2Θ+2Ε

5. Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση  Η/Υ Ι*

6. Δομημένο Περιβάλλον και Πολεοδομικές Εφαρμογές

7. Αγγλικά Τομέα

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες