ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ:

 

Β΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ωρες

1. Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής-Εφαρμογές

3Θ+3Ε

2. Μηχανική ? Αντοχή Υλικών

3. Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών

4. Τεχνολογία  Μηχανολογικών Κατασκευών ? Εφαρμογές

2Θ+5Ε

5. Βασική Ηλεκτρολογία και Εφαρμογές

2Θ+2Ε

6. Αγγλικά Τομέα

ΣΥΝΟΛΟ

23 ώρες