2001-2002

Σχολικό έτος 2001-02 Α' Τάξη Β' Τάξη Γ' Τάξη
Ειδικότητες Μαθητές Μαθητές Μαθητές
Ηλεκτρονικός - 16 27
Ηλεκτρολόγος 27 26 39
Μηχανολόγος 48 39 55
Κατασκευών - - 10
Οικονομίας - Διοίκησης 21 31 16
Πληροφορικής 42 50 16
Κομμωτικής Τέχνης 59 62 67
Σύνολο 197 224 230

 Στο σχολικό έτος 2001-02 ήταν εγγεγραμμένοι 651 μαθητές.