Για τον μαθητή που εγγράφεται πρώτη φορά στο σχολείο μας:

 • Ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης
 • Τίτλος εγγραφής:
  ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΙΤΛΟΥ (π.χ. απολυτηρίου Λυκείου). Στην περίπτωση τίτλου από σχολείο του Εξωτερικού απαιτούνται: πρωτότυπος τίτλος + μετάφραση + ισοτιμία
 • Στοιχεία ταυτότητας:
  ΑΝΗΛΙΚΟΣ/-Η: Φωτοτυπίες ταυτοτήτων έλληνα/-ίδας ή ομογενούς κηδεμόνα & μαθητή/-τριας ή Φωτοτυπίες Διαβατηρίων & Άδειας διαμονής αλλοδαπών γονέων/κηδεμόνα & μαθητή/-τριας
  ΕΝΗΛΙΚΟΣ/-Η: Φωτοτυπία ταυτότητας (ημεδαπός/-ή ή ομογενής) ή διαβατηρίου και άδειας διαμονής (αλλοδαπός/-ή)
  Επιπλέον, ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ/-ΕΣ-ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΣ /-ΤΡΙΕΣ: μεταφρασμένο πιστοποιητικό γέννησης, για την ορθή καταχώριση των στοιχείων τους στο Βιβλίο Μητρώου Μαθητών/τριών
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (χορηγείται από το σχολείο)
 • Δικαιολογητικά επιμέλειας, στην περίπτωση διάστασης/ διάζευξης γονέων ανήλικου/-ικης.
 • Μία (01) πρόσφατη φωτογραφία του/της μαθητή/τριας
 • Α.Δ.Υ. (έντυπο χορηγεί το σχολείο – πρέπει να προσκομιστεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου).